Hae­taan yhtä (1) var­si­nais­ta jäsen­tä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy:n hal­li­tuk­seen. Vali­tun opis­ke­li­jae­dus­ta­jan toi­mi­kausi päät­tyy tou­ko­kuus­sa 2019. Opis­ke­li­ja­jä­se­nek­si voi­vat hakea kaik­ki Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa läs­nä ole­vat tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­le­vat. Toi­vom­me haki­joil­ta hyviä yhteis­työ­tai­to­ja sekä kiin­nos­tus­ta ja kykyä opis­ke­li­joi­den asioi­den aja­mi­seen vaa­ti­vas­sa luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää tar­vit­taes­sa pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vään. Hal­li­tus kokoon­tuu kes­ki­mää­rin ker­ran kuus­sa ja kokouk­sis­ta on tois­tai­sek­si mak­set­tu kokous­palk­kio­ta sekä mat­ka­kor­vauk­sia.

Hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on osa­keyh­tiö­lais­sa sää­de­tyn lisäk­si muun muas­sa päät­tää ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­min­nan ja talou­den kes­kei­sis­tä tavoit­teis­ta, stra­te­gias­ta ja ohjauk­sen peri­aat­teis­ta, toi­min­ta- ja talous­suun­ni­tel­mis­ta sekä huo­leh­tia kir­jan­pi­don ja varain­hoi­don val­von­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Opis­ke­li­ja­kun­nal­la on laki­sää­tei­nen teh­tä­vä vali­ta opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja hal­li­tuk­seen. Valin­ta suo­ri­te­taan 27.4. pidet­tä­väs­sä edus­ta­jis­ton kokouk­ses­sa ja vah­vis­te­taan sitä seu­raa­vas­sa yhtiö­ko­kouk­ses­sa. Valin­nas­ta tie­do­te­taan suo­raan haki­joil­le sekä opis­ke­li­ja­kun­nan tie­do­tus­ka­na­vis­sa.

Teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään lähet­tä­mään vapaa­muo­toi­nen hake­mus SAM­MAK­KOn pää­sih­tee­ri Tara Val­li­mäel­le 17.4.2018 men­nes­sä. Hake­muk­ses­ta tulee käy­dä ilmi haki­jan ole­tet­tu val­mis­tu­mi­sai­ka.

Lisä­tie­to­ja:
Tuo­mas Saar­ni­lah­ti
puheen­joh­ta­ja
044 322 7502
tuomas.saarnilahti@sammakko.fi