Opis­ke­li­ja­kun­nan jäse­nyys kan­nat­taa! Jäse­ne­nä käy­tös­sä­si ovat kaik­ki val­ta­kun­nal­li­set ja pai­kal­li­set opis­ke­li­jae­dut ja pal­ve­lut. Opis­ke­li­ja­kun­ta tar­jo­aa jäse­nil­leen edun­val­von­nan ja ohjauk­sen lisäk­si ilmai­sia lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia ja kam­pan­joi­ta sekä jäsen­hin­tai­sia pal­ve­lu­ja, tuot­tei­ta ja tapah­tu­mia. Jäsen­mak­sun hin­nan sääs­tää hel­pos­ti takai­sin monin­ker­tai­ses­ti! Jäse­nyy­tem­me tun­nuk­se­na toi­mii voi­mas­sa ole­va opis­ke­li­ja­kort­ti.

SAM­MAK­KOn jäse­nek­si voi­vat liit­tyä kaik­ki SAM­Kis­sa läs­nä ole­vat, tut­kin­toon joh­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa opis­ke­le­vat. Jäse­nyys mak­saa 16€ luku­kau­des­sa tai 30€ vuo­des­sa. Jäse­nek­si lii­ty­tään ver­kos­sa säh­köi­sel­lä lomak­keel­la. Jäsen­tem­me käy­tös­sä on ilmai­nen Slice.fi sovel­lus, joka sisäl­tää viral­li­sen digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin val­ta­kun­nal­li­si­ne opis­ke­li­jae­tui­neen sekä lukui­sia pai­kal­li­sia etu­ja! Slice.fi sovel­lus on ladat­ta­vis­sa Google Play -kau­pas­ta tai App Sto­res­ta ja sovel­luk­sen akti­voin­ti­koo­di lähe­te­tään kou­lun säh­kö­pos­tiin noin 24h sisäl­lä jäse­nek­si liit­ty­mi­ses­tä. Jäse­nek­si liit­ty­mi­sen yhtey­des­sä voi myös halu­tes­saan tila­ta perin­tei­sen muo­vi­sen opis­ke­li­ja­kor­tin 20€ hin­taan. Nämä kor­tit toi­mi­te­taan tilaa­jan anta­maan osoit­tee­seen ja nii­hin tulee nou­taa voi­mas­sao­lon todis­ta­va luku­vuo­si­tar­ra opis­ke­li­ja­ku­nan toi­mis­tol­ta.

 

HUOM! Slice.fi sovel­luk­sen akti­voin­ti­koo­di on ker­ta­käyt­töi­nen. Mikä­li jou­dut lataa­maan sovel­luk­sen uudel­leen esi­mer­kik­si uuteen puhe­li­meen, ota yhteyt­tä sammakko@samk.fi. 

Kaik­kien jat­ka­vien jäsen­tem­me tulee päi­vit­tää rekis­te­riim­me kas­vo­ku­van­sa Slice.fi sovel­lus­ta ja digi­taa­lis­ta opis­ke­li­ja­kort­tia var­ten. 

Yhteis­työ­kump­pa­nit

EURAJOEN SÄÄSTÖPANKKI / SAMMAKKOPANKKI

Sam­mak­ko­pank­ki on Eura­joen Sääs­tö­pan­kin ja SAM­MAK­KOn yhteis­työs­sä kehit­tä­mä pal­ve­lu opis­ke­li­ja­kun­nan jäse­nil­le. Sam­mak­ko­pank­ki tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le opin­to­lai­naa 0% kor­ko­mar­gi­naa­lil­la, 500 euron luot­toa, hen­ki­lö­koh­tais­ta talous­val­men­nus­ta ja opis­ke­li­ja­kun­nan puo­len vuo­den jäsen­mak­sun pan­kin piik­kiin.

http://www.saastopankki.fi/pankki/eurajoen-saastopankki/etusivu

CABARET

Porin yöelä­män moni­puo­li­sin bile­mek­ka ja opis­ke­li­ja­bi­lei­dem­me luot­to­paik­ka huo­leh­tii opis­ke­li­joi­dem­me vir­kis­täy­ty­mi­ses­tä Poris­sa.

http://www.ravintola.fi/ravintola/cabaret/

DOMINO

Rau­mal­la opis­ke­li­ja­bi­lei­täm­me hous­taa­vat Domi­no Ja Mr.Jones.

http://www.ravintola.fi/ravintola/domino/

DNA

Dna pitää huol­ta opis­ke­li­joi­dem­me liit­ty­mis­tä! SAM­Kin opis­ke­li­joil­le Dna Raja­ton 4G 21,90/kk 12kk, Dna Super­net­ti 4G 16,90/kk 24kk, Scree­nor näy­tön­suo­ja­kal­vot -20% Dna kau­pas­ta. Lue lisää ja täy­tä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke tääl­lä.

SPACEBOWLING & BILLIARD PORI

Opis­ke­li­ja­kun­nan jäse­nil­le kei­laus sun­nun­tais­ta tors­tai­hin 15€/rantatunti, bil­jar­di 10€/ratatunti ja kaik­ki pelit aina -10%.

http://www.spacebowling.fi/pori/index.html

VUOKRALUKAALI

Opis­ke­li­ja­hin­tai­sia kote­ja Poris­sa tar­jo­aa Porin Vuo­kra­lu­kaa­li Oy.

https://vuokralukaali.fi/fi/

AMMATTILIITTO PRO

Pro on suo­ma­lai­sen työ­elä­män ja työ­mark­ki­noi­den vah­va ja vas­tuul­li­nen vai­kut­ta­ja. Pron perus­teh­tä­vä on paran­taa yksi­tyi­sen sek­to­rin jäsen­ten ja alal­le kou­lut­tau­tu­vien toi­meen­tu­loa eri elä­män­ti­lan­teis­sa, lisä­tä hyvin­voin­tia työs­sä ja vapaal­la sekä paran­taa kehit­ty­mis- ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

https://www.proliitto.fi/

ÄSSÄT

Opis­ke­li­ja­kun­nan jäse­net ilmai­sek­si sisään ässien kes­ki­vii­kon mat­sei­hin.

https://assat.com/

LUKKO

Haa­la­rei­hin pukeu­tu­neet opis­ke­li­ja­kun­nan jäse­net ilmai­sek­si sisään kaik­kiin Rau­man Lukon koti­pe­lei­hin Play­of­fe­ja lukuun otta­mat­ta.

https://www.raumanlukko.fi/

SÄHKÖMITTARI

Aina edul­lis­ta säh­köä opis­ke­li­joil­le, löy­dä paras sopi­mus ilmai­sek­si.

https://www.sahkomittari.fi/

ISKU

Lah­des­sa val­mis­te­tuis­ta Iskun oma­val­mis­tei­sis­ta tuot­teis­ta 25% alen­nus ja muis­ta tuot­teis­ta vähin­tään 10 % alen­nus jäse­nil­lem­me (myös jos alen­ne­tuis­ta tuot­teis­ta).

https://www.isku.fi/

K-SUPERMARKET KAMPUS

K-Super­mar­ket Kam­puk­ses­ta 5% alen­nus sekä eri­lai­sia kam­pan­joi­ta ja vaih­te­le­via tar­jouk­sia jäse­nil­lem­me.

https://www.k-supermarket.fi/kaupat/kampus/

RAUMAN SALBA

Rau­man Sal­Ba on sata­kun­ta­lai­sen sali­ban­dyn lip­pu­lai­va. Sal­Ba pelaa Sali­ban­dy­lii­gan kotiot­te­lun­sa SAM­Kin lii­kun­ta­sa­lis­sa ja Koi­ra­lau­man koti­kent­tä tun­ne­taan lii­gas­sa nimel­lä Mei­dän Kaup­pis. Sal­Ban otte­lu­ta­pah­tu­mat arvos­te­taan Sali­ban­dy­lii­gan par­haim­mis­toon. Tun­nel­ma kat­so­mos­sa onkin illas­ta toi­seen erit­täin kuu­ma.

Rau­man Sal­Ba toi­vot­taa sinut ter­ve­tul­leek­si kat­so­moon ja tar­jo­aa SAM­MAK­KOn jäse­nil­le kausi­kor­tin edul­li­seen 40 euron hin­taan. Ovel­ta opis­ke­li­ja­lip­pu kus­tan­taa 6 euroa.

https://www.salba.fi/

SAIKKU

Opis­ke­li­ja­ta­lo Saik­ku on kaik­kien Sata­kun­nan opis­ke­li­joi­den oma talo ja sata­kun­ta­lai­sen opis­ke­li­ja­kult­tuu­rin kes­ki­pis­te. Saik­ku toi­mii opis­ke­li­joi­den koh­taa­mis­paik­ka­na ja yhtei­se­nä olo­huo­nee­na. Sai­kul­la jär­jes­te­tään sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sia tapah­tu­mia ja tilo­ja sau­noi­neen on mah­dol­lis­ta vara­ta edul­li­ses­ti myös yksi­tyis­käyt­töön. Taloa yllä­pi­tä­vät yhdes­sä SAM­MAK­KOn kans­sa Porin yli­opis­to­kes­kuk­sen ja Dia­kin Porin toi­mi­pis­teen opis­ke­li­jat.

http://www.opiskelijatalo.fi/