Opis­ke­li­ja­kun­ta

Orga­ni­saa­tio

Opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO on Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den oma dynaa­mi­nen yhtei­sö, joka val­voo opis­ke­li­joi­den­sa etua, jär­jes­tää eri­lai­sia tapah­tu­mia sekä tar­jo­aa jäse­ne­tu­ja ja -pal­ve­lu­ja. Opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­nan läh­tö­koh­dat mää­ri­tel­lään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­sa. SAM­MAK­KOl­la on yhteen­sä noin 2800 jäsen­tä ja edus­tam­me kaik­ki­aan 6000 opis­ke­li­jaa. SAMMAKKO on Suo­men opis­ke­li­ja­kun­tien liit­to SAMOK ry:n ja Opis­ke­li­joi­den Lii­kun­ta­liit­to OLL:n jäsen.

Opis­ke­li­ja­kun­nan ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää 20 SAM­Kin opis­ke­li­jas­ta koos­tu­va edus­ta­jis­to. Edus­ta­jis­to päät­tää SAM­MAK­KOn toi­min­nan suu­ris­ta lin­jois­ta ja resurs­seis­ta ja valit­see opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen sekä opis­ke­li­jae­dus­ta­jat SAM­Kin hal­li­tuk­seen, tut­kin­to­lau­ta­kun­taan ja opin­to­tu­ki­lau­ta­kun­taan. Edus­ta­jis­to vali­taan vuo­sit­tain vaa­leil­la mar­ras­kuus­sa ja toi­mi­kausi kes­tää kalen­te­ri­vuo­den.

Opis­ke­li­ja­kun­nan käy­tän­nön toi­min­taa pyö­rit­tää hal­li­tus yhdes­sä opis­ke­li­ja­kun­nan pal­ka­tun hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Hal­li­tus koos­tuu puheen­joh­ta­jas­ta, vara­pu­heen­joh­ta­jas­ta ja 4–8 hal­li­tuk­sen jäse­nes­tä, jot­ka toi­mi­vat luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä vapaa­eh­tois­poh­jal­ta ja opis­ke­le­vat kaik­ki samal­la Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Hal­li­tus ja toi­mi­hen­ki­löt työs­ken­te­le­vät opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­nin puo­les­ta muun muas­sa seu­raa­vil­la sek­to­reil­la: kou­lu­tus­po­li­tiik­ka, sosi­aa­li­po­li­tiik­ka, kan­sain­vä­li­syys, vies­tin­tä, tuu­to­roin­ti, lii­kun­ta, opis­ke­li­ja­kult­tuu­ri, jäsen­pal­ve­lut ja tapah­tu­mat. Opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jis­to valit­see hal­li­tuk­sen vuo­sit­tain mar­ras­kuus­sa jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­saan. Hal­li­tuk­sen toi­mi­kausi on kalen­te­ri­vuo­si. Tar­kem­min edus­ta­jis­ton ja hal­li­tuk­sen toi­min­nas­ta ker­ro­taan opis­ke­li­ja­kun­nan sään­nöis­sä.

SAM­MAK­KOs­sa toi­mii vuo­sit­tain myös edus­ta­jis­ton aset­ta­mia työ­ryh­miä, jot­ka kes­kit­ty­vät jon­kun tie­tyn aihea­lu­een kehit­tä­mi­seen.

Edun­val­von­ta

SAM­MAK­KOn teh­tä­vä­nä on val­voa Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den etu­ja sekä kou­lun sisäl­lä, että laa­jem­min yhteis­kun­nas­sa. Edun­val­von­ta­työm­me tavoit­tee­na on kou­lu­tuk­sen ja ope­tuk­sen laa­dun yllä­pi­to ja kehit­tä­mi­nen sekä opis­ke­li­joi­den hyvin­voin­nin ja ase­man edis­tä­mi­nen.

SAM­MAK­KOn toi­mi­jat ovat aktii­vi­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­non kans­sa, edus­ta­vat opis­ke­li­joi­ta eri­lai­sis­sa työ­ryh­mis­sä ja osal­lis­tu­vat amk:n pää­tök­sen­te­koon kol­mi­kan­ta­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti. Käy­tän­nön työ­hön kuu­luu myös opis­ke­li­joi­den ohjaa­mi­nen opin­toi­hin ja opis­ke­lue­lä­mään liit­ty­vis­sä pul­ma­ti­lan­teis­sa, opis­ke­li­joi­den tie­dot­ta­mi­nen, vai­kut­ta­ja­vies­tin­tä, kan­nan­ot­to­jen ja lausun­to­jen anta­mi­nen sekä eri­lais­ten tapah­tu­mien ja kam­pan­joi­den orga­ni­soi­mi­nen.

Opis­ke­li­ja­kun­ta on ole­mas­sa opis­ke­li­joi­ta var­ten! Osal­lis­tu­mal­la toi­min­taam­me voit vai­kut­taa sii­hen, miten toi­min­taam­me ja edun­val­von­taam­me koh­den­ne­taan.

Mikä­li koh­taat epä­koh­tia opin­to­je­si aika­na, ota yhteyt­tä — me autam­me!

Häi­rin­täyh­dys­hen­ki­lö

Opis­ke­li­ja­kun­nal­la on kak­si häi­rin­täyh­dys­hen­ki­löä, joil­ta opis­ke­li­jat saa­vat tukea koh­da­tes­saan syr­jin­tää, kiusaa­mis­ta tai häi­rin­tää. Häi­rin­täyh­dys­hen­ki­löt voi­vat aut­taa asian sel­vit­tä­mi­ses­sä ja eteen­päin vie­mi­ses­sä opis­ke­li­jan niin halu­tes­sa. Kes­kus­te­lut häi­rin­täyh­dys­hen­ki­löi­den kans­sa ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, eikä min­kään­lai­siin toi­men­pi­tei­siin ryh­dy­tä ilman asian­omai­sen lupaa.

Häi­rin­täyh­dys­hen­ki­löi­nä toi­mi­vat:

Kris­tii­na Jus­si­la
050 467 6036
kristiina.jussila@sammakko.fi

Jaak­ko Mäki­mat­ti­la
050 430 8805
jaakko.makimattila@sammakko.fi

Hal­lin­non opis­ke­li­jae­dus­ta­jat

Sata­kun­nan amk:n hal­li­tus
Mar­kus Hel­mi­nen
markus.helminen@student.samk.fi

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta­lau­ta­kun­ta
Mar­ko Grön­lund
marko.gronlund@student.samk.fi
varal­la Tuo­mas Lah­ti

Tut­kin­to­lau­ta­kun­ta
Anton Muras­hev
anton.murashev@student.samk.fi
varal­la Mar­ko Grön­lund