Opiskelijakunta

Organisaatio

Opiskelijakunta SAMMAKKO on Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma dynaaminen yhteisö, joka valvoo opiskelijoidensa etua, järjestää erilaisia tapahtumia sekä tarjoaa jäsenetuja ja -palveluja. Opiskelijakunnan toiminnan lähtökohdat määritellään ammattikorkeakoululaissa. SAMMAKKOlla on yhteensä noin 2800 jäsentä ja edustamme kaikkiaan 6000 opiskelijaa. SAMMAKKO on Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n jäsen.

Edustajisto

SAMMAKKOn edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä varajäsenistä. Edustajisto valitaan vuosittain vaaleilla marraskuussa ja toimikausi kestää kalenterivuoden.

Edustajisto valitsee heti ensimmäisessä kokouksessaan edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. He toimivat samalla myös koko opiskelijakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Opiskelijakunnan pääsihteeri toimii edustajiston sihteerinä.

Edustajisto päättää SAMMAKKOn toiminnan suurista linjoista sekä resursseista ja valitsee opiskelijakunnan hallituksen sekä opiskelijaedustajat SAMKin hallitukseen, tutkintolautakuntaan ja opintolautakuntaan. Edustajisto ohjaa myös hallituksen toimintaa ja osallistuu SAMMAKKOn kehitystyöhön erilaisten työryhmien kautta.

Edustajiston jäsen osallistuu toimikautensa aikana noin 2-6 kokoukseen ja sen lisäksi oman mielenkiintonsa ja jaksamisensa mukaan. Lisäksi edustajisto saa hyvän perehdytyksen toimintaan ennen toimikauden alkamista.

Hallitus

Opiskelijakunnan käytännön toimintaa pyörittää hallitus yhdessä opiskelijakunnan palkatun henkilökunnan kanssa. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 4-8 hallituksen jäsenestä, jotka toimivat luottamustehtävässä vapaaehtoispohjalta ja opiskelevat kaikki samalla Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hallitus ja toimihenkilöt työskentelevät opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta muun muassa seuraavilla sektoreilla: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, tuutorointi, liikunta, opiskelijakulttuuri, jäsenpalvelut ja tapahtumat. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee hallituksen vuosittain marraskuussa järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tarkemmin edustajiston ja hallituksen toiminnasta kerrotaan opiskelijakunnan säännöissä.

SAMMAKKOssa toimii vuosittain myös edustajiston asettamia työryhmiä, jotka keskittyvät jonkun tietyn aihealueen kehittämiseen.

Edunvalvonta

SAMMAKKOn tehtävänä on valvoa Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etuja sekä koulun sisällä, että laajemmin yhteiskunnassa. Edunvalvontatyömme tavoitteena on koulutuksen ja opetuksen laadun ylläpito ja kehittäminen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja aseman edistäminen.

SAMMAKKOn toimijat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ammattikorkeakoulun hallinnon kanssa, edustavat opiskelijoita erilaisissa työryhmissä ja osallistuvat amk:n päätöksentekoon kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Käytännön työhön kuuluu myös opiskelijoiden ohjaaminen opintoihin ja opiskeluelämään liittyvissä pulmatilanteissa, opiskelijoiden tiedottaminen, vaikuttajaviestintä, kannanottojen ja lausuntojen antaminen sekä erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden organisoiminen.

Opiskelijakunta on olemassa opiskelijoita varten! Osallistumalla toimintaamme voit vaikuttaa siihen, miten toimintaamme ja edunvalvontaamme kohdennetaan.

Mikäli kohtaat epäkohtia opintojesi aikana, ota yhteyttä – me autamme!

Edunvalvonnan omalle sivulle tästä

Häirintäyhdyshenkilöt

Opiskelijakunnalla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Häirintäyhdyshenkilöt voivat auttaa asian selvittämisessä ja eteenpäin viemisessä opiskelijan niin halutessa. Keskustelut häirintäyhdyshenkilöiden kanssa ovat luottamuksellisia, eikä minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen lupaa.

Häirintäyhdyshenkilöinä toimivat:

Huda Sharif
huda.sharif@sammakko.fi

Janne Lagerroos
janne.lagerroos@sammakko.fi

Laura Pullinen
044 322 7509
laura.pullinen@sammakko.fi

Voit ilmoittaa kohtaamistasi häirintätilanteista myös verkkolomakkeella. Lomakkeen kautta jätettyjä ilmoituksia käsittelevät vain opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöt. Lomakkeeseen tästä

 

Hallinnon opiskelijaedustajat

Satakunnan amk:n hallitus
Tuomas Saarnilahti

Opiskelijavalintalautakunta
Aino Mustalahti
aino.mustalahti@student.samk.fi
varalla Viivi Ranne

Tutkintolautakunta
Sonja Haapakoski
sonja.haapakoski@student.samk.fi
varalla Jasmin Nieminen