Jäsen, ota käyt­töön Slice.fi sovel­lus

Uusi digi­taa­li­nen opis­ke­li­ja­kort­ti ja etu­pal­ve­lu nyt jäsen­tem­me käy­tet­tä­vis­sä

Ajan­koh­tais­ta

Tie­do­te

Olet­han huo­mioi­nut, että SAM­MAK­KOn ja Fran­kin yhteis­työ­so­pi­mus päät­tyy 31.1.2018. 1.2. alkaen Frank-app ei siis ole enää toi­min­nas­sa, vaan mobii­lio­pis­ke­li­ja­kort­ti tulee Slice.fi-appin kaut­ta. Yhteis­työ­so­pi­mus Slice.fi:n kans­sa teh­dään nime­no­maan sata­kun­ta­lai­sia…

lue lisää

Sam­mak­ko päät­tää yhteis­työn­sä Fran­kin kans­sa ja tar­jo­aa jäse­nil­leen uuden digi­taa­li­sen opis­ke­li­ja­kor­tin

Opis­ke­li­ja­kun­ta SAM­MAK­KOn ja opis­ke­li­jae­tu­pal­ve­lu Fran­kin yhteis­työ päät­tyy 31.1.2018. Opis­ke­li­ja­kun­ta halu­aa pal­vel­la jäse­ni­ään entis­tä parem­min ja on muut­tu­nees­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä päät­tä­nyt panos­taa eri­tyi­ses­ti pai­kal­li­siin etui­hin sekä pal­ve­lun­tar­joa­jiin.…

lue lisää

Somes­sa

Yhteis­työ­kump­pa­nit