Tuu­to­roin­ti

Opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO vas­taa tuu­to­roin­nis­ta Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Opis­ke­li­ja­tuu­to­rit toi­mi­vat opis­ke­li­joi­den ver­tai­soh­jaa­ji­na opin­to­jen alus­sa ja nii­den aika­na. SAMMAKKO rek­ry­toi ja kou­lut­taa tuu­to­rit vuo­sit­tain tam­mi-huh­ti­kuus­sa. Tuu­to­ri­na toi­mi­mi­nen antaa arvok­kai­ta koke­muk­sia ryh­män ja ihmis­ten ver­tai­soh­jaa­mi­ses­ta sekä uusia ystä­viä jopa ympä­ri maa­il­man! Tuu­to­roin­nis­ta voi ansai­ta 5 opin­to­pis­tet­tä vapaas­ti valit­ta­viin opin­toi­hin.

Opin­näy­te­työn kan­si­tus

SAM­MAK­KOl­ta saat SAM­Kin laa­tu­kä­si­kir­jan ohjei­den mukai­set kan­net tär­ke­ään hen­gen­tuo­tok­see­si. Kan­si­tus tila­taan säh­köi­sel­lä lomak­keel­la. Toi­mi­tusai­ka on seson­gis­ta riip­puen 3–7 arki­päi­vää. Val­miit työt voi­daan nou­taa SAM­MAK­KOn toi­mis­toil­ta tai pos­tit­taa tilaa­jal­le (pos­ti­ku­lut lisä­tään hin­taan).

Kan­si­tus­pal­ve­lua voit käyt­tää myös mui­hin töi­hi­si ja pro­jek­tei­hi­si. SAMMAKKO hoi­taa eri­kois­työ­nä myös suu­ret työt (yli 190s.). Täl­löin kan­si­tuk­sen aika­tau­lu ja hin­ta kan­nat­taa var­mis­taa erik­seen.

Sel­viy­ty­mis­pa­ket­ti

SAMMAKKO tar­jo­aa Sur­vi­val kit -sel­viy­ty­mis­pa­ket­te­ja hel­pot­ta­maan vaih­to-opis­ke­li­joi­den aset­tu­mis­ta uudel­le opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­le. Sur­vi­val kitit koos­tu­vat täy­sin uusis­ta tuot­teis­ta ja sisäl­tä­vät kaik­ki arjen perus­tar­vik­keet. Sur­vi­val kitin hin­ta on 50€ SAM­MAK­KOn jäse­nil­le ja 80€ muil­le. Kitit tila­taan säh­köi­sel­lä lomak­keel­la ja kv-tuu­to­rit toi­mit­ta­vat pake­tit asun­noil­le ennen vaih­to-opis­ke­li­joi­den saa­pu­mis­ta.

Haa­la­rit

Haa­la­rit ovat opis­ke­li­jan viral­li­nen dress code! Ne kul­ke­vat muka­na­si koko opis­ke­lua­jan ja nii­hin kerä­tyt mer­kit ker­to­vat muis­to­ja mat­kan var­rel­ta. Haa­la­rien väri­tys ja seläs­sä ole­va oppi­lai­tok­sen tun­nus ilmai­se­vat kan­ta­jan­sa opis­ke­lu­pai­kan sekä kou­lu­tus­oh­jel­man. SAM­Kin opis­ke­li­joi­den vih­rei­tä haa­la­rei­ta voi sovit­taa ja ostaa SAM­MAK­KOn toi­mis­toil­la. Haa­la­rien hin­ta on jäse­nil­lem­me 45€ ja muil­le 65€.