Opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO vaa­tii ruot­sin kie­len perus­tei­den tar­jon­nan säi­lyt­tä­mis­tä Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa vähin­tään ennal­laan. Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lu on tois­tai­sek­si tar­jon­nut opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua ruot­sin perus­tei­den opin­to­jak­sol­le. Kysei­nen opin­to­jak­so on monien opis­ke­li­joi­dem­me suo­rit­ta­ma vapaas­ti valit­ta­va opin­to­jak­so­ko­ko­nai­suus, joka on tar­jon­nut tär­ke­ää tukea tut­kin­toon sisäl­ty­vän pakol­li­sen kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen. Ruot­sin kie­len perus­tei­den tar­jon­nas­ta luo­pu­mi­nen on nous­sut esil­le mah­dol­li­se­na kor­kea­kou­lun ope­tus­tar­jon­nan kehit­tä­mi­sen toi­men­pi­tee­nä.

Opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO näkee tar­jon­nan säi­lyt­tä­mi­sen ennal­laan pal­ve­le­van par­haal­la taval­la sekä kor­kea­kou­lua että opis­ke­li­jaa. Ope­tuk­sen siir­tä­mi­nen verk­koon tai ulko­puo­li­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le hei­ken­tää opis­ke­li­joi­dem­me mah­dol­li­suuk­sia oppia ja osal­lis­tua ope­tuk­seen. Opis­ke­li­ja­kun­nan SAM­Kin opis­ke­li­joil­le toteut­ta­mas­sa kyse­lys­sä (Lii­te 1.) nousi esiin eri­tyi­ses­ti huo­li sii­tä, että kie­len itse­näi­nen opis­ke­lu ver­kos­sa vaja­vai­sen osaa­mi­sen tur­vin hei­ken­tää opis­ke­li­joi­den osaa­mi­sen kehit­ty­mis­tä ja vähen­tää kurs­sin hyväk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nei­den mää­rää. SAMMAKKO jakaa tämän huo­len.

Kurs­si­to­teu­tuk­sen ulkois­ta­mi­nen ulko­puo­li­sel­le tar­joa­jal­le ei myös­kään pal­ve­le opis­ke­li­jaa. Jos toteu­tuk­sen ajan­koh­ta ei ole kor­kea­kou­lun hal­lin­nas­sa, voi opis­ke­li­jan per­he- tai työ­elä­mä teh­dä toteu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen mah­dot­to­mak­si. Myös väli­mat­ka kam­puk­sel­ta toteu­tuk­sen tar­joa­jan tiloi­hin voi aset­taa monil­le opis­ke­li­joil­le haas­tei­ta.

Monia kysy­myk­siä on edel­leen myös avoin­na. Onko Poris­sa taho­ja, jot­ka voi­vat tar­jo­ta opis­ke­li­joil­lem­me sovel­tu­via kurs­se­ja? Tulee­ko opis­ke­lus­ta mak­sul­lis­ta? Kuin­ka pal­jon opis­ke­li­jat voi­vat sijoit­taa yhden vapaas­ti valit­ta­van kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen? Kuin­ka kau­as opis­ke­li­jan on mat­kat­ta­va pääs­täk­seen luen­nol­le?

Opis­ke­li­jam­me ovat Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­luun valit­tu­ja opis­ke­li­joi­ta ja siel­lä he tah­to­vat myös tut­kin­ton­sa opis­kel­la.

Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta SAMMAKKO

Tuo­mas Saar­ni­lah­ti                              Tara Val­li­mä­ki
hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja                  pää­sih­tee­ri

 

Lii­te 1.