Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta SAM­MAK­KOn hal­li­tus esit­tää opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jis­tol­le, että hal­li­tus­ta täy­den­ne­tään yhdel­lä jäse­nel­lä lop­pu­vuo­dek­si 2018. Valit­ta­van jäse­nen vas­tuu­alu­ee­na tulee ole­maan eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­ja­kun­nan tapah­tu­mien toteut­ta­mi­nen yhdes­sä muun tapah­tu­ma­tii­min kans­sa. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus­työs­ken­te­lyyn sisäl­tyy myös hal­li­tuk­sen ja edus­ta­jis­ton kokouk­siin, eri­lais­ten työ-ja kehit­tä­mis­ryh­mien toi­min­taan sekä opis­ke­li­ja­kun­nan muu­hun ope­ra­tii­vi­seen toi­min­taan osal­lis­tu­mis­ta.

Hal­li­tus­työs­ken­te­ly edel­lyt­tää sitou­tu­mis­ta opis­ke­li­joi­den edun­val­von­taan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Työ­tä teh­dään vähin­tään vii­koit­tain ja se vaa­tii pait­si hyviä tii­mi­työ­tai­to­ja myös kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Hal­li­tuk­sen jäse­nil­le mak­se­taan työs­ken­te­lys­tä nimel­lis­tä kor­vaus­ta 100€/kk, mut­ta ennen kaik­kea hal­li­tuk­ses­sa toi­mi­mi­nen antaa mah­dol­li­suu­den kehit­tää itse­ään sekä ver­kos­toi­tua laa­jas­ti niin Sata­kun­nas­sa kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.

Hal­li­tuk­sen jäse­nen valin­ta suo­ri­te­taan opis­ke­li­ja­kun­ta SAM­MAK­KOn edus­ta­jis­ton kokouk­ses­sa kes­ki­viik­ko­na 28.3.2018 klo 14.00 alkaen. Kokous pide­tään Porin kam­puk­sel­la tilas­sa (A517). Hal­li­tuk­seen haki­joi­den tulee aset­tua ehdol­le vii­meis­tään edus­ta­jis­ton kokouk­ses­sa, mut­ta toi­vom­me haki­joi­den ilmai­se­van haluk­kuu­ten­sa etu­kä­teen ja lähet­tä­vän vapaa­muo­toi­sen hake­muk­sen­sa 27.3. men­nes­sä pää­sih­tee­ril­le tara.vallimaki@sammakko.fi

Lisä­tie­to­ja hal­li­tus­työs­ken­te­lys­tä voi tie­dus­tel­la hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­ta tuomas.saarnilahti@sammakko.fi