SELL-kisat on kai­kil­le kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le avoin moni­la­ji­nen urhei­lu­ta­pah­tu­ma. Kisat jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­sin kus­sa­kin SELL maas­sa (Suo­mi, Ees­ti, Lat­via, Liet­tua) ja ne kerää­vät vuo­sit­tain jopa 2000 opis­ke­li­jaa mit­te­le­mään Bal­tian mes­ta­ruuk­sis­ta. SELL-kiso­jen peri­aat­tei­siin kuu­luu, että tulos­ra­jo­ja ei ase­te­ta, jol­loin samal­la vii­val­la kil­pai­le­vat niin maa­il­man hui­put, kuin taval­li­set har­ras­te­li­jat.

 

Tänä vuon­na kisat jär­jes­te­tään Tar­tos­sa, Viros­sa 18.–20. tou­ko­kuu­ta. Lajeis­ta muka­na ovat pai­non­nos­to, pai­ni, judo, sul­ka­pal­lo, pöy­tä­ten­nis, uin­ti, ylei­sur­hei­lu, shak­ki, kori­pal­lo, len­to­pal­lo, sali­ban­dy ja mini-jal­ka­pal­lo. SAMK on ilmoit­tau­tu­nut mukaan tapah­tu­maan, joten opis­ke­li­joil­lam­me on mah­dol­li­suus läh­teä kisaa­maan! Osal­lis­tu­mi­nen on oma­kus­tan­teis­ta. Osal­lis­tu­mis­mak­su on 30€/päivä (sis. kisan, oheis­oh­jel­man ja ruo­kai­lun 3x/päivä) ja majoi­tus alkaen 5€/yö. Lisäk­si opis­ke­li­jan mak­set­ta­vak­si tule­vat mat­ka­ku­lut.

 

Haluat­ko mukaan? Ilmoit­tau­du 15.3. men­nes­sä yksi­lö­la­jei­hin täl­lä lomak­keel­la ja jouk­kue­la­jei­hin täl­lä lomak­keel­la. Jouk­ku­een ilmoit­taa jouk­ku­een joh­ta­ja, mui­den osal­lis­tu­jien tie­dot kerä­tään myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa.

 

Lisä­tie­to­ja kisois­ta
sammakko@sammakko.fi