Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Alumni- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä
Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO, y-tunnus 1996094-1
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
PL 1001, 28101 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja Marianne Mäkelä
044 322 7503
toiminnanjohtaja@sammakko.fi

Tietosuojavastaava
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013

Rekisterin nimi
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn alumni- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään SAMMAKKOn toimijoiden ja alumnien väliseen viestintään ja tiedottamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Art 6 kohta 1 a) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja SAMMAKKOn luottamustehtävissä toimineilta henkilöiltä ja SAMMAKKOtuutoreilta:
Etunimi
Sukunimi
Toimintavuosi
Titteli/ Asema
Sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika
Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (verkkolomakkeiden kautta tai kanssakäymisen yhteydessä). Tietoja voidaan kerätä myös muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa tarvittavissa määrin esimerkiksi tapahtuman järjestelyihin osallistuville tahoille tapahtumien onnistumisen varmistamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin ja kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi milloin tahansa muuttaa antamaansa suostumusta tietojensa käsittelyyn.
Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO, y-tunnus 1996094-1
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
PL 1001, 28101 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja, Marianne Mäkelä
044 322 7503
toiminnanjohtaja@sammakko.fi

Tietosuojavastaava
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013

Rekisterin nimi
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään opiskelijakunnan kansituspalvelun toteuttamiseen; asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen ja laskuttamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Art 6 kohta 1 a&b) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu suostumus & käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Tilausaika
Sähköpostiosoite
Tilaajan nimi
Postiosoite
Postinumero
Kaupunki
Puhelinnumero
Opiskelijakunnan jäsenyys (kyllä/ei)
Työn tekijän nimi
Tutkinnon taso
Opinnäytetyön kieli
Työn valmistumisvuosi
Kokonaissivumäärä
Tilattavien kansien määrä
Työn sisällön toimitustapa
Työn värillisyys
Värillisten sivujen määrä
Valmiiden töiden toimitus
Postitusosoite
Lisätietoja
Maksutapa
Y-tunnus
Yrityksen nimi, vastuuhenkilö ja laskutusosoite
Henkilötunnus
Laskutusosoite
Tilauksen etenemiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot

Tietojen säilytysaika
Tilaushistoriaa säilytetään korkeintaan kolme vuotta tai kunnes asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkolomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan tarvittavissa määrin kansituspalvelun yhteistyökumppanina toimivalle kultaajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin ja kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

 

Edustajistovaalirekisteri

Rekisterinpitäjä
Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO, y-tunnus 1996094-1
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
PL 1001, 28101 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja, Marianne Mäkelä
044 322 7503
toiminnanjohtaja@sammakko.fi

Tietosuojavastaava
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013

Rekisterin nimi
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn edustajistovaalirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään opiskelijakunnan edustajistovaalien toteuttamiseen ja ehdokkaiden esittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Art 6 kohta 1 a) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja edustajistovaalien ehdokkaista:
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Koulutusala
Vaalilista
Ehdokasnumero
Kuva
Muu ehdokkaan vapaamuotoinen esittely

Tietojen säilytysaika
Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin välityksellä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ehdokkaiden itsensä antamia tietoja käytetään opiskelijakunnan edustajistovaalien toteuttamiseen ja osa tiedoista voi täten olla julkisesti saatavilla opiskelijakunnan verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.
Tietoja voidaan luovuttaa tarvittavissa määrin edustajistovaalien järjestelyihin osallistuville tahoille (esim. sähköisen vaalijärjestelmän toteuttajalle).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin ja kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi milloin tahansa muuttaa antamaansa suostumusta tietojensa käsittelyyn. 
Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

 

 

 

Jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO, y-tunnus 1996094-1
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
PL 1001, 28101 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja, Marianne Mäkelä
044 322 7503
toiminnanjohtaja@sammakko.fi

Tietosuojavastaava
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013

Rekisterin nimi
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain (523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet
Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo.
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 41§:n mukainen oikeutus.
Tietosuoja-asetus (Art 6 kohta 1 b) ”käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.”

Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Jäsennumero
Opiskelijanumero
Syntymäaika
Liittymispvm
Jäsenkortin tila (käytössä/ei käytössä)
Jäsenyyskaudet ja luovutetut tarrat
Jäsenmaksut
Opiskelijatyyppi
Korttityyppi
Toimipiste
Koulutusohjelma
Markkinointilupa (kyllä/ei)
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kotikunta
Kotimaa
Kuva
Läsnäolo Satakunnan ammattikorkeakoulussa (kyllä/ei)
Läsnäolon tarkistuspvm.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään korkeintaan vuosi jäsenyyden päättymisen jälkeen

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen välityksellä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Läsnäolotieto ja koulun sähköpostiosoite tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintorekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille digitaalisen opiskelijakortin (Slice.fi) ja perinteisen opiskelijakortin (CardPlus) mahdollistamiseksi. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan opiskelijan suostumuksella luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen luovutus suoramarkkinointiin ei koskaan tapahdu automaattisesti, vaan tapauskohtaisesti harkiten järjestelmän vastuuhenkilöiden toimesta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköinen. Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää jäsenrekisteriä. Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Järjestelmä sijaitsee palveluntuottajan tietoturvallisessa konesalissa. Tietoliikenne on salattua.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Rekisteröidyt voivat myös itse tarkistaa tietonsa opiskelijakunta SAMMAKKOn verkkosivuilta löytyvien jäsenyyslomakkeiden kautta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Satakunnan ammattikorkeakoulussa läsnä olevat jäsenet pääsevät korjaamaan/täydentämään tietojaan opiskelijakunnan verkkosivuilta löytyvän päivitä jäsentiedot -lomakkeen avulla. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

Tapahtumien osallistujarekisteri

Rekisterinpitäjä
Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO, y-tunnus 1996094-1
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
PL 1001, 28101 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja, Marianne Mäkelä
044 322 7503
toiminnanjohtaja@sammakko.fi

Tietosuojavastaava
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013

Rekisterin nimi
Tapahtumailmoittautumisten rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään opiskelijakunnan tapahtumien toteuttamiseen; bussikuljetusten, ruokatarjoilujen yms. järjestämiseksi tapahtumiin sekä osallistujien informointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Art 6 kohta 1 a) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaatio
Titteli
Allergiat & Erityisruokavaliot
Laskutusosoite

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään enintään 6kk tapahtuman päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkolomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan tarvittavissa määrin tapahtuman järjestelyihin osallistuville tahoille tapahtumien onnistumisen varmistamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin ja kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi milloin tahansa muuttaa antamaansa suostumusta tietojensa käsittelyyn
Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

Tuutoroinnin rekisteri

Rekisterinpitäjä
Satakunnan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKO, y-tunnus 1996094-1
Satakunnankatu 23, 28130 Pori
PL 1001, 28101 Pori

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuutoroinnin asiantuntija, Annina Suominen
044 322 7506
annina.suominen@sammakko.fi

Tietosuojavastaava
Vellu Taskila
vellu.taskila@samok.fi
050 389 1013

Rekisterin nimi
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn tuutoroinnin rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään opiskelijatuutoroinnin koordinointiin, toteuttamiseen ja tilastointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Art 6 kohta 1 a&b) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön dokumentoitu suostumus & käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Opiskelijakunta toteuttaa vertaistuutoroinnin Satakunnan ammattikorkeakoulussa SAMKin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Opiskelijanumero
Koulutusohjelma
Erityisruokavaliot & allergiat
Tuutoripaidan koko

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään kunnes opintojakso on suoritettu, kuitenkin korkeintaan kolme vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkolomakkeen välityksellä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulussa tuutorointia toteuttaville henkilökunnan jäsenille sekä tuutorointiin tai tuutoroinnin koulutuksiin osallistuville yhteistyötahoille (esim. allergiatiedot, osallistumislistat). Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, joten tietoja saattaa siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Google on sitoutunut noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on suojattu Google Drive -palvelun käyttöoikeusasetuksin ja kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §).
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolain 29 §). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Erimielisyystapauksissa rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaisille.