Jäsen, ota käyt­töön Slice.fi sovel­lus

Uusi digi­taa­li­nen opis­ke­li­ja­kort­ti ja etu­pal­ve­lu nyt jäsen­tem­me käy­tet­tä­vis­sä

Ajan­koh­tais­ta

SAMMAKKO hakee hal­li­tuk­seen uut­ta jäsen­tä lop­pu­vuo­dek­si 2018

Sata­kun­nan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta SAM­MAK­KOn hal­li­tus esit­tää opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jis­tol­le, että hal­li­tus­ta täy­den­ne­tään yhdel­lä jäse­nel­lä lop­pu­vuo­dek­si 2018. Valit­ta­van jäse­nen vas­tuu­alu­ee­na tulee ole­maan eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­ja­kun­nan tapah­tu­mien…

lue lisää

SELL Games 2018 – Läh­de mukaan moni­la­jiur­hei­lu­ta­pah­tu­maan SAM­Kin edus­ta­ja­na

SELL-kisat on kai­kil­le kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le avoin moni­la­ji­nen urhei­lu­ta­pah­tu­ma. Kisat jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­sin kus­sa­kin SELL maas­sa (Suo­mi, Ees­ti, Lat­via, Liet­tua) ja ne kerää­vät vuo­sit­tain jopa 2000 opis­ke­li­jaa mit­te­le­mään Bal­tian mes­ta­ruuk­sis­ta. SELL-kiso­jen…

lue lisää

Somes­sa

Yhteis­työ­kump­pa­nit